ติดต่อเราที่นี่

เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขนี้มีผลกับการใช้เว็บไซต์ LINAK  และการใช้ เนื้อหาและเครื่องหมายการค้าของ LINAK

โปรดอ่านเงื่อนไขโดยละเอียด หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดออกจากเว็บไซต์นี้และยุติการใช้เครื่องหมายการค้าและเนื้อหาของเรา

เว็บไซต์ LINAK
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นๆ ในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ เช่น ชื่อ โลโก้ ข้อความ คำอธิบายผลิตภัณฑ์ รูปถ่าย ภาพวาด แบบจำลอง ไฟล์ภาพหรือไฟล์เสียง งานนำเสนอ แผนผัง ซอฟต์แวร์ เครื่องหมายการค้า และชื่อการค้า ล้วนเป็นของ LINAK หรือผู้ให้บริการเนื้อหาของบริษัท ไม่ว่าจะได้รับการปกป้องโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ สิทธิบัตร หรือกรรมสิทธิ์และกฎหมาย

การเรียกดู การดาวน์โหลด และการคัดลอกทางดิจิทัลสำหรับเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ หรือบางส่วน ต้องได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเพื่อการใช้งานภายในโดยธุรกิจของคุณหรือเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น   ไม่มีข้อความใดในที่นี้ที่อาจถือว่าเป็นการให้สิทธิใช้งานหรือสิทธิภายใต้สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้าของ LINAK หรือบุคคลภายนอกใดๆ

การนำเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้หรือบางส่วนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การทำสำเนา หรือการเผยแพร่ต่อสาธารณะอาจต้องโทษปรับและถือว่าสร้างความเสียหาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะมาตรการลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิในการนำเสนอต่อสาธารณะ

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะระบุถึงเงื่อนไขเฉพาะของบุคคลหรือองค์กรใดๆ  เว็บไซต์นี้อาจระบุลิงก์ภายนอกที่นำไปยังเว็บไซต์ที่ LINAK ไม่มีอำนาจควบคุม และด้วยเหตุนี้ LINAK จึงไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ

LINAK ไม่รับประกันว่าการใช้งานหรือการปฏิบัติงานของเว็บไซต์นี้จะปราศจากการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาด LINAK ไม่ขอรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือการคลิกลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์ภายนอก LINAK ไม่ได้ให้การรับประกันหรือการรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยถึงความถูกต้องแม่นยำ ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือการเป็นที่เข้าใจได้ของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ LINAK ไม่มีส่วนรับผิดต่อการสูญเสียรายได้หรือข้อมูล ความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายอื่น การอ้างสิทธิ์ หรือการสูญเสียใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อหรือสาเหตุอื่นใดก็ตาม คุณต้องรับผิดชอบในการระบุถึงความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ LINAK สำหรับการนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะ

ข้อความสงวนสิทธิ์นี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อจำกัดความรับผิดของ LINAK ที่เป็นการขัดต่อข้อกำหนดตามข้อบังคับที่กำหนดขึ้นโดยกฎหมายระดับประเทศที่ใช้บังคับ และไม่ได้มีขึ้นเพื่อยกเว้นความรับผิดในเรื่องต่างๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายดังกล่าว

เครื่องหมายการค้าของ LINAK และเนื้อหาของ LINAK
LINAK คือเจ้าของกรรมสิทธิ์ในชื่อ LINAK® ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าและชื่อบริษัท LINAK คือเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโลโก้รูปลูกศร ที่นำไปใช้แบบเดี่ยว และใช้ร่วมกับคำว่า LINAK และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ โดยมีเครื่องหมาย ® หรือ ™ คุณได้รับอนุญาตให้นำเครื่องหมายการค้าและเนื้อหาของ LINAK ไปใช้กับผลิตภัณฑ์ LINAK เท่านั้น

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้นำ เครื่องหมายการค้าของ LINAK ไปใช้ในลักษณะที่เป็นการอธิบาย และการใช้งานจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า และเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ นั่นคือ

  • โลโก้ตัวอักษร LINAK® ต้องเขียนด้วยอักษรตัวใหญ่เสมอโดยมีสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน/สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า
  • สีโลโก้ LINAK ต้องเขียนด้วยสีดำ/สีน้ำเงิน หรือสีเข้มเสมอ พื้นหลังของโลโก้ควรเป็นสีขาว หรือบางครั้งพื้นหลังของ LINAK อาจเป็นสีน้ำเงินหรือสีดำ
  • คุณตกลงยอมรับว่าจะไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ และจะไม่ใช้, สมัคร หรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของ LINAK

คุณสามารถนำภาพวาดและรูปภาพของผลิตภัณฑ์ LINAK และรูป LINAK ไปใช้ได้ตามรูปแบบที่แสดง และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการดังนี้

  • ห้ามมิให้คุณใช้เนื้อหาในลักษณะที่อาจเป็นการดูหมิ่น เป็นอันตราย หรือทำให้ LINAK เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเสื่อมเสียความนิยมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและ LINAK
  • ห้ามมิให้คุณนำเนื้อหาไปใช้ในลักษณะที่เป็นเท็จหรือสร้างความเข้าใจผิด หรือทำให้ผู้ใช้ปลายทางเกิดความสับสน
  • เนื้อหาควรแสดงหรือนำไปใช้ตามที่จัดหาให้โดย LINAK
  • ห้ามมิให้คุณอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เนื้อหานี้

LINAK ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการใช้งานของคุณโดยเป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้

ข้อกำหนดเหล่านี้และข้อมูลอื่นๆ บนเว็บไซต์ และการใช้งานใดๆ ที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้กฎหมายของเดนมาร์กโดยเฉพาะ โดยไม่คำนึงถึงหลักในการเลือกกฎหมาย ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งาน จะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมของเดนมาร์ก

การขายทั้งหมดอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดมาตรฐานในการจำหน่ายและการจัดส่งของ LINAK

เวอร์ชันเดือนมิถุนายน 2019